50mm awtomatiki ýük urýan Ratçet gaýyşlary daňýar

Gysga düşündiriş:

Reňk: Gyzyl
Uzynlygy: 4,5 m
Giňligi: 50 mm
LC / BS: 750/1500 daN
Ahyrky fiting: goşa J Hook
Önümiň agramy: 1,9 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

x6
Görnüşi Ratçet gaýyş
Reňk Gyzyl ýa-da ýöriteleşdirilen reňk
Gelip çykan ýeri Zhejiang Hytaý
Marka ady Jiulong
Material poliester webbing
MOQ 1000 sany
Haryt ady Awto Ratçet kemeri daňyň
Logotip Custöriteleşdirilen logo
Ulanylyşy Controük gözegçiligi
Aýratynlyk Çydamly
Açar söz Agyr dartyş kemeri

Giriş:

Awtomatiki daňylýan gaýyşlar, daşaýarka ýükleri goramagymyzy özgertdi.Theüküň durnukly we ygtybarly bolmagyny üpjün etmek üçin dartgynlygy awtomatiki sazlamak arkaly ýükleri üpjün etmek meselesini ýönekeýleşdirmek üçin döredildi.

Funksiýa:
Gaýyşlary awtomatiki daňmak, ýüküň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin kemerdäki dartgynlygy awtomatiki düzýän içerki çişirme ulgamyny ulanyp işleýär.Diýmek, dartgynlygy el bilen düzetmeli däl ýa-da transport wagtynda ýüküň üýtgemegi barada alada etmeli däl.Gaýyşlar şeýle hem aňsatlyk bilen çykarmak üçin niýetlenendir, barmaly ýeriňize ýeteniňizden soň ýükleri düşürmek çalt we aňsat bolar.

Usuly ulanyň:
Awtomatiki baglamak gaýyşlaryny ulanmak ýönekeý we gönümel.Gaýyşlary ýüküňize dakyň we soňra ulagyňyzdaky labyr nokatlaryna berkidiň.Gaýyşlar ýüküň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin dartgynlygy awtomatiki düzer.Barmaly ýeriňize ýeteniňizden soň, dartgynlygy boşadyň we ýüküňizi düşüriň.

Üstünlikleri:

Wagt tygşytlaýjy: kemerleri awtomatiki baglamak gaýyşlardaky dartgynlygy el bilen düzetmek zerurlygyny aradan aýyrmak bilen wagt tygşytlaýar.Bu, ýüküňizi çalt we aňsat gorap biljekdigiňizi aňladýar.

Gowulandyrylan howpsuzlyk: Içerki berkitme ulgamy ýüküň durnukly we howpsuz bolmagyny üpjün edýär, awariýa ýa-da ýüküňize zeper ýetmek howpuny azaldýar.

Çydamly: Awtomatiki daňylýan gaýyşlar ýokary hilli materiallardan ýasalyp, olary berk we uzak dowam etdirýär.

Köpugurly: Bu gaýyşlar uly enjamlardan kiçi zatlara çenli köp mukdarda ýük almak üçin ulanylyp bilner.

Amatly: gaýyşlary ulanmak we goýbermek aňsat, ýüküňizi ýüklemek we düşürmek çalt we aňsat bolýar.

Howpsuzlyk çäreleri: Awtomatiki daňylýan gaýyşlar ýükleri üpjün etmek meselesini ýönekeýleşdirmek üçin döredilen hem bolsa, olaryň howpsuz we täsirli ulanylmagyny üpjün etmek üçin käbir çäreleri görmek möhümdir.Gaýyşlaryň ýagdaýynyň gowydygyna we ýüküň agramyna dogry baha berilmegine elmydama göz ýetiriň.Awtoulagyňyzdaky labyr nokatlarynyň berk we ygtybarlydygyna göz ýetiriň we kemerleriň kesgitlenen kuwwatyndan ýokary bolmaly däldir.Mundan başga-da, gaýyşlary her gezek ulanmazdan ozal barlaň, olaryň ýagdaýynyň gowudygyny we zyýany ýokdugyny anyklaň.

Umuman aýdanyňda, awtomatiki daňylýan gaýyşlar daşaýyş wagtynda ýüküňizi goramagyň köp taraply, amatly we täsirli usulydyr.Enjamlary, enjamlary ýa-da başga zatlary alyp barýarsyňyzmy, bu gaýyşlar ýüküni üpjün etmek we ýolda howpsuzlygy ýokarlandyrmak meselesini ýönekeýleşdirmek isleýänler üçin hökmany zat.

公司 介绍
TE} GH @ VEVJ} 9EN @ L @ `~ LHOI

  • Öňki:
  • Indiki: