Taryh

 • 1982
  1982-nji ýylda
  Kakam jenap Jin Çaňhai Ninghai rezin zawodyny döretdi, men şol ýyl dünýä inenimden bäri.Ilkinji önümimiz bolsa elektrik hasaplaýjy kauçuk gap.Kompaniýanyň ady 2004-nji ýylda Ninghai ShuangEn Rubber & Plastic Co. Ltd.
 • 1989
  1989-njy ýylda
  Kakam jenap Jin Çanglong Zhejiang Jinlong Machine Rigging Co.Ltd-ni esaslandyrdy.Ilkinji önüm ilkinji gezek kompýuter şassi gabygydy.Şol döwürde esasan içerki bazarda satýardyk.Başlangyç klasda okaýanym üçin.
 • 1990
  1990-njy ýylda
  Galp ýükleýji baglaýjy esbaplary öndürip başladyk, 1994-nji ýylda taýýar ýükleýji önümiň ähli ösüşini tamamladyk. Şol ýylda daşary söwda kompaniýasy bilen işleşip başladyk we has köp eksport işi bilen habarlaşyp başladyk, we Kanton ýarmarkasyna gatnaşyp başlady.
 • 2001
  2001-nji ýylda
  Ningbo Jiulong Hardware Co.Ltd-ni döretdik.Esasy önümçiligimizde dürli görnüşli enjamlar, ýükleýji baglaýjy, tokly, çeňňek, ýük bar, daňmak we ş.m. bar, men kolla life ömrümi ýaňy başladym.
 • 2004
  2004-nji ýylda
  Öz-özüňi goldamak eksportyna başladyk, içerki we daşary ýurtly müşderiler bilen göni hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk.Ondan soň, etrabymyzda eksport satuwy boýunça iň gowy 20 reýtingi saklaýarys.
 • 2006
  2006-njy ýylda
  Angliýada okuw durmuşymy tamamlap, Hytaýa gaýdyp geldim, kompaniýamyzyň satuw bölümine bardym we eksport işini öwrendim.
 • 2009
  2009-njy ýylda
  Ningbo Jiulong International Co. Ltd.-ni döretdik. Esasy düşünjämiz, ýük gözegçiligi we göteriş pudagyny has güýçli we has giňeltmek.Goük gözegçiliginde halkyň ýaşaýyş durmuşyny üýtgetmek.
 • 2012
  2012-nji ýylda
  Dört esasy önüm ulgamyny gurduk: 1.Gargo gözegçilik;2. Goük götermek;3. Bölek bölekleri we esbaplar;4.Treýler bölekleri we esbaplary;
 • 2013
  2013-nji ýylda
  "Müşderi ilkinji" düşünjesini güýçlendirýän Jiulong baha düşünje ulgamymyzy gurduk.Soňra kompaniýamyzyň öz gözýetimimiz, wezipämiz we arzuwlarymyz bar.
 • 2014
  2014-nji ýylda
  Jemi satuwlarymyz 100 million RMB-den gowrak arakesme berdi.Biziň ofisimizde bary-ýogy 18 işgär bar.
 • 2016
  2016-njy ýylda
  Täze ugurda käbir önüm önümlerini köpeltdik : biri gar zynjyry, beýlekisi awtoulag tehniki hyzmaty.Mundan başga-da, kompaniýamyz şol ýyl toparymyzy dolandyrmak mehanizminde uly özgertmeler geçirdi.Şeýle hem, ofisimizi ret edýäris, önümlerimizi we medeniýetimizi bezege goşýarys.
 • 2017
  2017-nji ýylda
  Arzuwlarymyzy amala aşyrmak üçin kompaniýamyzda hyzmatdaşlary ösdürip ýetişdirmek programmasy başlandy, biz howpsuzlyk we hökümet taslamalary bolan taslamanyň täze görnüşini ulandyk, öndürijilik rekord derejä ýetdi.Indi ma maşgalamyzda 28 işgär bar.
 • 2018
  2018-nji ýylda
  2018-nji ýyl kompaniýalarymyzyň 10 ýyllyk ýubileýidir, bu örän öndümli, Sprint maksatly satuwymyz 30 million dollar töweregi.Ofisimizdäki otuz adam, indiki on ýyla sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar, başga bir ajaýyp üstünlik gazanýarlar!
 • 2020
  2020-nji ýylda
  2020-nji ýylda "3-3-4" -iň 10 ýyllyk meýilnamasyny düzdük.Geljekki 10 ýylda ortaça ýyllyk ösüş depgini 30% -e ýeteris.Dört strategiki bölümde, ýokary netijelilik we ýokary tizlik bilen her üç ýylda bir gezek ösüş depginini iki esse ýokarlandyrmaga synanyşarys.2025-nji ýylda 100 million ABŞ dollaryndan, 2030-njy ýylda 250 million ABŞ dollaryndan geçmäge çalyşyň.