Senagat habarlary

 • “Jiulong” kompaniýasy: uckük awtoulaglarynyň bölekleriniň gonmagy üçin iň soňky gollanma

  Iň ýokary hilli gonuş enjamlary we ýük awtoulag bölekleri üçin bazara girýärsiňizmi?Indi seretme!“Jiulong” kompaniýasy, 30 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bilen, ýük awtoulaglaryňyzyň ähli zerurlyklaryny kanagatlandyrmaga bagyşlanýar.Qualityokary hilli gonuş enjamlaryny we ýük awtoulag böleklerini öndürmekde ýöriteleşýäris we alýarys ...
  Koprak oka
 • Jiulong kompaniýasy Önüm liniýasyny giňeldýär we ýük awtoulag pudagynda hyzmatdaşlygy gözleýär

  Truckük awtoulag pudagynyň kyn şertlerinde özüne orun tapmak maksady bilen, Jiulong kompaniýasy bazaryň ösýän zerurlyklaryny kanagatlandyrmak niýetini görkezýän ýöriteleşdirilen ýük awtoulag bölekleriniň täze setirini hödürledi.Has kiçi bir gurama bolandygyna garamazdan, Jiulong ýasamagy ýüregine düwdi ...
  Koprak oka
 • Jiulong tock innowasiýalaryny täzelemegi maksat edinýär

  Geljekki nesil çybyklary bilen tanyşdyrmak: innowasiýa syýahatyňyz şu ýerden başlaýar!Tehnologiki ösüş we sarp edijileriň hemişe üýtgäp durýan döwründe, Jiulong kompaniýasy öňdebaryjy çeňňek tehnologiýasy bilen öňdeligi eýeleýär.Innowasiýa we ýoda berk ygrarlylyk bilen ...
  Koprak oka
 • Truckük awtoulaglarynyň bölekleriniň ösmegi bilen apparat pudagynyň täzeligi

  Apparat pudagyndaky bir kompaniýa, Jiulong awtoulag zapas şaýlarynyň önümçiligini giňeltmek we birnäçe täze önüm çykarmak meýilnamalary bilen bazary özgertýär.Öňdebaryjylyga ygrarlylygy we ýokary hilli enjam çözgütlerini gowşurmagyň subut edilen ýazgysy bilen Jiulong ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polatdan ýasalan berkitme, berkligi we poslama garşylygy bilen ýük howpsuzlygyny üýtgedýär.

  Poslamaýan polatdan ýasalan çybyk daňylýar.Bu ynkylap önümi, berk gurluşy ajaýyp çydamlylyk we poslama garşylyk bilen birleşdirip, ýük howpsuzlygynyň täze standartyny kesgitleýär.Poslamaýan polatdan ýasalan galstuk, iň kyn şertlere we ç ...
  Koprak oka
 • Ratçet baglary bilen dürli çeňňekleriň tanyşdyrylyşy

  “Jiulong” kompaniýasy, ýükleriň ygtybarly berkidilmegini üpjün etmek üçin, “Ratchet Tie Downs” üçin giň gerimler hödürleýär.Çeňňek galstuklaryň öndürijiliginde we ygtybarlylygynda ýükler daşalanda ýükleriň ygtybarly berkidilmegini üpjün etmekde möhüm rol oýnaýar.Jiulong kompaniýasy importany ykrar edýär ...
  Koprak oka
 • Jiulong Loük baglaýjynyň önümçilik tehnologiýasyny täzeleýär

  “Jiulong” kompaniýasy, ýük baglaýjy önümçilik prosesini üýtgedýän iň täze tehnologiki täzelikleri bilen tolkun döredýär.Hil we netijelilige berk ygrarly bolmak bilen, Jiulong amallaryny tertipleşdirýär we müşderileriniň barha artýan isleglerini kanagatlandyrmak üçin önümçiligi optimallaşdyrýar ...
  Koprak oka
 • Täze “E-Track” ulgamy önümleri bilen täzelik

  jiulong, ýük gözegçiliginde ýöriteleşen, “E-track” ulgamynyň önümlerindäki soňky ösüşleri bilen bazarda tolkun döredýär.Täzeliklere we müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmaga güýçli üns bermek bilen, Jiulong kompaniýasy köpugurly E-trakyň üstüni ýetirmek üçin birnäçe täze esbaplary hödürledi ...
  Koprak oka
 • “Jiulong” kompaniýasy ygtybarly ýük daşamak üçin täze tekiz web şkafyny işe girizdi

  Controük gözegçiligi önümleriniň öňdebaryjy öndürijisi bolan “Jiulong” kompaniýasy ýakynda tekiz web çeňňekleriniň täze setirini satuwa çykardy.Bu web çeňňekler çydamly, ygtybarly we tekiz tirkeglerde ýükleri üpjün etmek üçin ulanmak aňsat.Tekiz web şkaflary dürli ululykda, rangi ...
  Koprak oka
 • Goük barlary we ýük barlary bilen tanyşdyrmak: Ulag wagtynda ýüküňizi goramak

  Barsük barlary we ýük barlary ulag we tranzit wagtynda ýükleriň üýtgemeginiň ýa-da hereketiniň öňüni almak, harytlaryň howpsuz we ygtybarly daşalmagyny üpjün etmek ukyby bilen transport we ýük howpsuzlygy pudagynda tolkun döredýär.Bu zerur gurallar köplenç tirkeglerde, ýük awtoulaglarynda we ýük daşamakda ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Plastiki burç goraýjylary hakda näme pikir edýäris?

  Burç plastmassa goraýjylary, ýük daşamak we ýüklemek wagtynda paketleri zeperlerden goramak üçin ýönekeý, ýöne täsirli çözgütdir.Bu goragçylar gutularyň we paletleriň burçlaryna berkidilip, berkitmek üçin ulanylýan gaýyşlar ýa-da ýüpler bilen ezilmeginiň ýa-da zaýalanmagynyň öňüni almaga kömek edýär ...
  Koprak oka
 • Täze önümiň awtomatiki baglanyşyk kemerleri

  Jiulong ýakynda ýükleri öňkülerinden has aňsat we ygtybarly etmek üçin döredilen “Automatic Tie Down Strap” atly täze önüm çykardy.Kompaniýa ençeme ýyl bäri awtoulag pudagynda öňdebaryjy bolup gelýär we önüm setirine bu soňky goşmaçanyň täsir galdyrjakdygy şübhesiz.Awtomatiki galstuk D ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2