Çözgüt

JiuLong näme üçin saýlaň?

Kompaniýanyň güýji

Soň29 ýylösüş, kompaniýamyz eýýämden köp zat bilen durnukly söwda gatnaşyklaryny ýola goýdy150 müşderibütin dünýäde.

Toparymyz

Tehniki işgärler öz içine alýar 20 inersenerler,4 tehniki ýolbaşçylar we 5 uly inersenerler.

Haryt

Biz gutardyk2000önümleri, olaryň arasynda 20-si milli patent aldy. Häzirki wagtda kompaniýanyň has köp zady bar100toplumlaryösen mehaniki gaýtadan işlemek we synag enjamlary.

JIULONG HYZMATY

Jiulong-da, diňe bir ýokary hilli ýükleýjini üpjün etmek bilen çäklenmän, müşderilerimize satuwdan soň ajaýyp hyzmat hödürlemek bilen buýsanýarys.Önümlerimiz ulanylanda garaşylmadyk meseleleriň ýüze çykyp biljekdigine düşünýäris, şonuň üçin müşderilerimiziň ýüze çykyp biljek ähli meselelerine öz wagtynda we netijeli çözgütleri bermäge borçlanýarys.

Customerörite müşderi hyzmat toparymyz, ýük baglaýjy satyn almak bilen baglanyşykly islendik soraglara ýa-da meselelere kömek edip biler.Dogry gurnamak, tehniki hyzmat etmek we näsazlyklary düzetmek boýunça görkezmeleri goşmak bilen önümiň giňişleýin goldawyny hödürleýäris.Toparymyz bilimli we tejribeli, müşderilerimiziň önümlerimiz bilen oňyn tejribä eýe bolmagyny üpjün etmegi maksat edinýäris.

Müşderi hyzmat toparymyzdan başga-da, hemmämize kepillik hödürleýäriszynjyr we baglaýjy toplum.Kepilligimiz material ýa-da ussatlykdaky kemçilikleri öz içine alýar we müşderilerimize rahatlyk berýär.Kepillik döwründe ýük baglaýjy bilen haýsydyr bir mesele bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, mugt abatlarys ýa-da çalşarys.Müşderilerimize mümkin boldugyça iň gowy hyzmaty bermäge çalyşýarys.Loadük baglaýjymyzyň hiline we ygtybarlylygyna ynanýarys we satuwdan soňky ajaýyp hyzmat bilen önümlerimiziň arkasynda durýarys.

inedördül metr
Coveredapyk meýdany
agza
Işgär
ABŞ dollary
Esasy serişdeler
bölekler
Mukdar

Baglaýjy toplum

Aýratynlyklar

Kod NOOK

Min-Maks
Zynjyryň ululygy
(içerde)

Işlemek
Limük çäklendirmesi
(f.)

Subutnama
.Ük
(f.)

Minimum
Ultmate
Güýç
(f.)

Agram
Her biri
(f.)

Işlediň
Uzynlyk
(içerde)

Barrel uzynlygy
(içerde)

Başlamak, girişmek, meşgul bolmak
(içerde)

RB1456

1 / 4-5 / 16

2200

4400

7800

3.52

7.16

6.3

4.65

RB5638

5 / 16-3 / 8

5400

10800

19000

10.5

13.42

9.92

8

RB3812

3 / 8-1 / 2

9200

18400

33000

12.2

13.92

9.92

8

RB1258

1 / 2-5 / 8

13000

26000

46000

14.38

13.92

9.92

8

RB * 5638

5 / 16-3 / 8

6600

13200

26000

11

13.42

9.92

8

RB * 3812

3 / 8-1 / 2

12000

24000

36000

13.8

13.42

9.92

8.2

Önümiň düzümi

Baglaýjyýükleri ýerinde saklamak we tranzit wagtynda hereket etmeginiň öňüni almak üçin ulanylýan guraldyr. Birnäçe möhüm komponentlerden durýar, bu komponentler dartgynlylygy döretmek we harytlary degişli ýagdaýda kesgitlemek üçin bilelikde işleýär :

  • · Burawýelimlenýän zynjyryň dartyş ýüküni öndürmek üçin, ýüplükli taýagyň bir görnüşi.Nurbat tutawajyň öwrüminde aýlanýan dişli bilen berkidilýär,zynjyrdaky dartgynlygy ýokarlandyrýar.
  • · Thegulpýükleýjiniň dartgynlylygy tötänleýin boşatmagynyň öňüni alýan howpsuzlyk aýratynlygydyr.Nurbany ýerinde gulplamak üçin dişli deşik salynýar.
  • · Thezynjyr halkasyýük klip zynjyryny birleşdirýän nokat.Adatça tutawajyň garşysynda ýük ýeliminiň ujunda ýerleşýär.
  • · Tutmaknurbatlary öwürmek üçin zynjyrda dartgynlylyk döredýär.Adatça ýüklenen ýelimi berkitmek üçin zerur güýje garşy durmak üçin polatdan ýa-da beýleki çydamly materialdan ýasalýar.

InStandardewropanyň standart ýükleýjileri,.ganat çeňňeklerbaglaýjy baglaýjyny ýük bilen birikdirmek üçin ulanylýar we süýşmeginiň öňüni almak üçin ganat görnüşli profil bilen bezelendir.Thehowpsuzlyk nokatlaryganat çeňňeklerini ýerinde saklamak we ulag wagtynda olaryň gaçmagynyň öňüni almak üçin ulanylýar.Baglaýjy baglaýjy, ýönekeý, ýöne täsirli guralulag wagtynda ygtybarly ýük.Onuň dürli bölekleri, ýük baglaýjy zynjyrynda dartgynlylygy döretmek üçin bilelikde işleýär we ýüküň barmaly ýerine ýetýänçä howpsuz ýerde galmagyny üpjün edýär.Loük ýükleýjiniň we onuň bölekleriniň dogry ulanylmagy we hyzmat edilmegi ýükleriň howpsuz we täsirli daşalmagyny üpjün etmek üçin möhümdir.

Gabat gelýän ulag baglaýjy zynjyry

G70 CHAIN

Kod belgisi

ululygy

Iş ýük çäkleri

Agram

G7C8-165

16-in.x16-fut.

4700 litr

17.40 litr / 7.89 kg

G7C8-205

16 inç.20 fut.

4700 litr

21.70 litr./9.90kg

G7C8-255

16-in.x25-fut.

4700 litr

26.70 litr./8.07kg

G7C10-163

8-in.x16-fut.

6,600 litr

17.80 litr.10.10 kg

G7C10-203

8 in.x20 fut.

6,600 litr

22.20 litr / 7.89kg

G7C10-253

8 in.x25 fut.

6,600 litr

27.20 litr.12.40kg

G7C13-201

2 inx20 fut.

11,300 litr

53.60 kilo./24.30kg

G7C13-251

2 ini.x25 fut.

11,300 litr

66.20 litr / 30.01 kg

G43 CHAIN

Kod belgisi

ululygy

Iş ýük çäkleri

Agram

G4C6-201

4-in.x20 fut.

2600 litr

13.50 kilo./6.13kg

G4C8-205

16 inç.20 fut.

3,900 litr

22.00 litr./9.97kg

G4C10-203

8 in.x20 fut.

5,400 litr

31.40 litr.14.24kg

Önümiň artykmaçlyklary

Agyr wezipe çeňňegi

Thegalp çeňňek360 ° süýşüp we zynjyr bilen aňsatlyk bilen gatnaşyp biler.

Zynjyr we Hook bilen ulanmak aňsat

Smoothumşak çişiriji dişli we penjäniň dizaýny, ýüküň has çalt bolmagy üçin zynjyry berkidýär.

Giň ulanylyşy

Zawodlar, ammarlar, garaageslar, duralgalar we ş.m. ýaly önümçilik goşundylarynyň köpüsi üçin harytlary almak, hasaba almak, üpjün etmek we çekmek üçin amatlydyr.

Düzülip bilinýän diapazon

gaty uzyn sazlanylýan diapazony bar, dürli ulanylyş ssenariýalarynda onuň uzynlygyny dolandyryp bilersiňiz, her stiliň dürli ölçeg aýratynlygy bar.

Polat material

Gämi ýükleýji baglaýjy, könelmegine garşy durýan we poslamaga dowam edýän poroşok palto bilen agyr polatdan ýasalýar.Zynjyr bolsa G70 çeňňekleri bilen 20Mn2 materialdan ýasaldy.

Securityokary howpsuzlyk

Biziň ýükleýjimiz aýük göteriji baglaýjyberk synag ülňüleri bilen ähli pudaklarda diýen ýaly.Ulanyşda betbagtçylyklaryň öňüni almak üçin gaçmaga garşy enjam bar.

Çig mal taýýarlygytion:
Birinji ädim, ýük baglaýjylary öndürmek üçin zerur çig mal satyn almak.Loadük baglaýjylarynda ulanylýan esasy çig mal, uglerod polat we garyndy polat ýaly ýokary hilli polatdyr.

Kesmek we şekillendirmek:
Soňra polat kesilýär we arra, press we buraw ýaly ýöriteleşdirilen enjamlary ulanyp, zerur ululykda we şekilde şekillendirilýär.

Galplyk:
Elektrik peçini ýylatmak arkaly, abraziw galypdan tutawaç, önümiň ýazylyşyna ikinji ýasama press. Şekilli polat soňra gyzdyrylýar we gidrawliki press ulanyp islenýär.Bu amal, ýükleýjiniň berkligini we berkligini ýokarlandyrmaga kömek edýär.

Işlemegi tamamlaň:
Ingasama önümlerden soň, Finishing, esasan, CNC maşyn gurallaryny gaýtadan işleýän nurbat ýeňi we nurbat dänesi arkaly berkitme nurbat ýeňini we nurbady gaýtadan işleýär.Bu amal, ýükleýjiniň göz öňünde tutulan funksiýany netijeli ýerine ýetirip biljekdigini üpjün etmek üçin zerurdyr.

Çukur we buraw:
Çeňňek we leňňer ýükleýji tutawaçlardaky ýerler maşyn simleri bilen kesilýär. Maşyn gaýtadan işlemek arkaly, soňraky gurnama deşikleri gaýtadan işlenýär, esasan tutawaçlary gaýtadan işleýär we ganat çeňňekleri bilen howpsuzlyk nokatlaryny oturtmak üçin deşikler

Atylylygy bejermek:
Bag ýükleýjileri güýçliligini, berkligini we çydamlylygyny ýokarlandyrmak üçin ýylylyk bejergisinden geçýärler.Polat belli bir temperaturada gyzdyrylýar we islenýän häsiýetleri döretmek üçin haýal sowadylýar.

Kebşirlemek:
Taýýar çeňňek zynjyry halkasyny ýükleýjiniň nurbatyna kebşirläň.

Mejlis:
Funksiýa ýükleýjisini döretmek üçin tutawaç, dişli, nurbat we gulp pin ýaly dürli komponentler ýygnalýar.

Faceerüsti bejermek:
Heatylylyk bejergisinden soň, poslaýjylaryň we poslamagyň öňüni almak üçin ýükleýjiler ulanylýar. Elektroplatirleme, poroşok örtük ýa-da boýag ýaly ýerüsti bejergiler, daşky görnüşini ýokarlandyrmak we poslamagyň öňüni almak üçin ýük baglaýjysyna ulanylýar.

Bukja:
Gämi ýükleýjisiniň nurbatyny ýaglaň, gorag çeňňegini ganatyň çeňňegine dakyň, duýduryş belligini asyň, plastik halta dakyň, gaplaň we gaplaň

Hil barlagy:
Baglaýjy baglaýjy bazara çykmazdan ozal, talap edilýän standartlara we talaplara laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin hil gözegçiligi barlanýar.Bu, ýükleýjiniň berkligini, berkligini we iň ýokary bahalandyrylan ýükleri dolandyrmak ukybyny barlamagy öz içine alýar.

Önümçilik prosesi

Loük baglaýjynyň ulanylyşy

Ulanylmazdan ozalzynjyr baglaýjylaryzynjyryň gowy ýagdaýdadygyna göz ýetiriň wezyýandan ýa-da kemçiliklerden azat.

• Zynjyryň bir ujuny zynjyryň halkasyna salyp, gulp bilen berkidip, zynjyry berkidiň.

• Baglaýjyny ýüküň üstünde goýuň.

• Zynjyryň ters ujuny ýükläň.

• Zynjyrda ýalňyşlyk almak üçin ýük baglaýjynyň tutawajyny sagat ugruna öwüriň.

• Zynjyryň ýüküň töwereginde pugta dartylýança ýükleýjini berkidiň.

• Baglaýjy baglaýjy berkidilenden soň, tutawajyň öwrülmeginiň we zynjyryň gowşamagynyň öňüni almak üçin ony berkitme ýa-da gysgyç bilen berkidiň.

• transportüküň howpsuzlygyna göz ýetirmek üçin ulag wagtynda ýük we ýükleýjini yzygiderli barlaň.

Baglaýjy baglaýjyny aşa berkitmek zynjyryň ýa-da ýüküň zaýalanyp biljekdigini bellemelidiris.Şonuň üçin ýüküň agramyny we kuwwatyny bilmek zerur,

wedogry iş ýük çäkleri (WLL) bilen degişli ýükleýjini ulanyň.Şeýle hem, öndürijiniň yzyna eýeriň

baglaýjy baglaýjy ulanylanda görkezmeler we degişli howpsuzlyk düzgünleri ýa-da görkezmeleri.

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, ähli halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda, web sahypamyzy gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris.

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, seljeriş / laýyklyk şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

Önüm kepilligi näme?

Materiallarymyza we ussatlygymyza kepillik berýäris.Biziň borjumyz, önümlerimizden kanagatlanmakdyr.Kepillikde ýa-da ýok, müşderileriň ähli meselelerini her kimiň islegine görä çözmek we çözmek biziň kompaniýamyzyň medeniýetidir.

Ippingük daşama tölegleri nähili?

Eltip bermek bahasy, harydy almagyňyza baglydyr.“Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Deňiz ýoly bilen köp mukdarda iň oňat çözgüt.Takyk ýük nyrhlary, diňe mukdary, agramy we ýolunyň jikme-jikliklerini bilsek size berip bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 20-30 gün soň.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda muny edip bilýäris.

"Biziň bilen bol, howpsuzlyk bilen bol"

- Ningbo Jiulong International Co., Ltd.