Biz hakda

Ningbo Jiulong International Co., Ltd.

"Biziň bilen bol, howpsuzlyk bilen bol"

kompaniýasy

Biz kim?

Ningbo Jiulong 1989-njy ýylda esaslandyryldy, bäş sany golçur kärhanasy bar , Zhejiang Jiulong Machinery Rigging Co., Ltd.Ningbo Janjulong Apparat Co., Ltd. Ningbo Sanjin Stamping Co., Ltd. Önümler, göteriji enjamlar, bazar enjamlary, yz we ýük awtoulag bölekleri meýdançasy.Söwda, häzirki wagtda iň oňat geljegi bolan pudaklardan biri bolan Howpsuzlyk, transport we logistika, sarp edilişe degişlidir.Ningbo şäherinde ýerleşýän kompaniýamyz - ajaýyp gezelençler bilen Hytaýyň gündogar merjenini gowy bilýär, transport gaty amatly, Ningbo howa menzili, Beilun porty golaýda.

Bu ýyllar üçin sebitimizde uly önümçilik kompaniýasy bolduk.2000-den gowrak önüm bar, olaryň arasynda 20-si milli patent aldy we "Hytaýdaky daşary söwda eksport synag synag indeksiniň nusga kärhanalary", "Şäher salgyt karzy görnüşi görnüşli kärhanalar", "Şäher siwilizasiýasy bölümi", "AAA karz reýting kompaniýasy" baýragyny aldy. , "Welaýat esasy kärhanalary" şol hormatly at.

29 ýyllyk ösüşden soň, kompaniýamyz eýýäm dünýäde 150-den gowrak müşderi bilen durnukly söwda gatnaşyklaryny ýola goýdy.Esasy eksport sebiti ABŞ, Germaniýa, Angliýa, Fransiýa, Meksika we 20 ýyldan gowrak hyzmatdaşlyk eden köp müşderi we bilelikde ösýäris.

kompaniýasy
sadwd

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Senagatda iň gowy hil.
2. Ösüşe eýeçilik we dolandyryş.
3. performanceerine ýetiriş taryhy we wagtynda gowşuryş.
4. VA / VE derňewini üpjün etmek üçin in engineeringenerçilige güýçli maýa goýum.
5. AAA karz reýtingi we maýa elýeterliligi, işiňiziň talaplaryna laýyk ösmäge mümkinçilik berýär.
6. ISO-9001 & ISO-14001; WCA, GS;CT-PAT kepillendirildi.