GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

Ratçet daňmak kemerleri daşaýarka ýükleri ýa-da beýleki zatlary üpjün etmek üçin möhüm guraldyr.Dürli görnüşde bolýar, hersi aýratyn programmalar üçin niýetlenendir.Bu görnüşlere kamer çeňňek gaýyşlary, agyr ýükli gaýyş gaýyşlary, “E-track” gaýyş gaýyşlary, motosikl baglamak gaýyşlary, kamuflaage çybyk gaýyşlary we awtomatiki baglamak gaýyşlary degişlidir.

 

Kamer kemerleriberkitme gaýyşlaryndan has ýeňil we ulanmak aňsat, ýöne gaty güýçlendiriji güýç berip bilmez.Agyr ýükli gaýyş gaýyşlarybeýleki tarapdan, has galyň, has güýçli materiallardan ýasalýar we adaty çybyk gaýyşlaryndan has ýokary agramlydyr.Elektron görnüşli gaýyş gaýyşlaryýük awtoulagynda ýa-da tirkegde “E-track” ulgamyna pugta birikdirilmegi üçin niýetlenendir, motosikl daňylýan gaýyşlar bolsa ulag wagtynda motosiklleri üpjün etmek üçin niýetlenendir.Kamuflaage çybyk gaýyşlary, kamuflaage nagşy bilen köplenç awçylar we açyk höwesjeňler ulag wagtynda enjamlary goramak üçin ulanylýar.

 

Gaýyşlary awtomatiki baglamak, öz-özüni çekip alýan gaýyş gaýyşlary ýa-da awtomatik yzyna çekip bolýan gaýyşlar diýlip hem bilinýär, awtomatiki yza çekiş ulgamy bolan berkitme daňylýan gaýyş görnüşidir.Bu gaýyşlar, bahar ýüklenen mehanizmi ulanyp, artykmaç web toruny yzyna alýar, olary adaty çybyk gaýyşlaryndan has çalt we ulanmagy aňsatlaşdyrýar.Adatça, ulanyja dartgynlygy çalt we aňsatlyk bilen boşatmaga we kemeri aýyrmaga mümkinçilik berýän goýberiji bar.

 

Specificörite zerurlyklaryňyza laýyk gaýyş baglamak üçin kemeri saýlamak, ýüküňiziň ulag wagtynda ygtybarly üpjün edilmegi üçin möhümdir.Şeýle hem gaýyşlaryň könelmeginiň ýa-da zeper ýetmeginiň alamatlaryny yzygiderli barlamak we zerur bolsa çalyşmak möhümdir.Dogry görnüşli gaýyş baglamak we dogry ulanmak bilen, önümleriňiziň howpsuzdygyny bilip, rahatlyk bilen daşap bilersiňiz.

123Indiki>>> Sahypa 1/3