18mm awtomatiki çybyk kemerleri daňýar

Gysga düşündiriş:

Reňk: Gök
Uzynlygy: 2 m
Giňligi: 18 mm
LC / BS: 100/200 daN
Ahyrky gurnama: S Hook
Önümiň agramy: 916 gr


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

自动 捆绑 (4)
Ini 18mm
Uzynlyk 2m, 3m omöriteleşdirilen uzynlyk
Ratçet Bakle 45 # polat + marganes polat
Güýç döwmek 200kgs
Gaýyş materialy 100% ýokary berklikli poliester ýüplük
Gaýyş reňki Gök ýa-da ýöriteleşdirilen reňk
Çeňňekler S Hook
Gaplamak PVC sumka ýa-da ýöriteleşdirilen
Eltip bermegiň wagty Goýumdan 30-60 gün soň

Awtomatiki dartyş:Adaty gaýyş gaýyşlaryndan tapawutlylykda, awtomatiki daňylýan gaýyşlar ulanyjynyň iň az tagallasy bilen yzygiderli, ygtybarly dartgynlygy üpjün edýän awtomatiki dartyş mehanizmini döredýär.

Wagt tygşytlaýjy:Awtomatiki dartyş aýratynlygy wagt tygşytlaýar, sebäbi ulanyjy kemeriň dartylmagyny el bilen düzetmeli däl.Bu, esasanam ýokary göwrümli programmalarda peýdaly bolup biler.

Ergonomiki dizaýn:Köp awtomatiki daňylýan gaýyşlar ergonomikany göz öňünde tutup, ulanmagy aňsat we amatlylaşdyrýan süýşmeýän tutawaçlar ýaly aýratynlyklary öz içine alýar.

Köpdürlüligi:Awtomatiki daňylýan gaýyşlar, ýük awtoulaglarynda we tirkeglerde ýükleri üpjün etmekden, üstaşyr geçiş wagtynda zatlary saklamak üçin köp sanly programmada ulanylyp bilner.

Howpsuzlyk:Awtomatiki daňylýan gaýyşlar, ýüküň ygtybarly we deň paýlanmagyny üpjün edip, heläkçilik ýa-da şikes ýetmek howpuny azaldyp, howpsuzlygy ýokarlandyrmaga kömek edip biler.

Çydamlylygy:Awtomatiki daňmak gaýyşlary, adatça könelmegine we ýyrtylmagyna çydamly ýokary hilli materiallardan ýasalýar we uzak ömri üpjün edýär.

Çeýeligi:Awtomatiki daňylýan gaýyşlar dürli uzynlyklarda we güýçli taraplarda bar, bu bolsa köp sanly programma üçin ulanylmaga mümkinçilik berýär.

Howa çydamly:Köp awtomatiki daňylýan gaýyşlar howa çydamly bolup, açyk howada ulanmak üçin amatly bolýar.

Çykdajyly:Awtomatiki daňylýan gaýyşlar adaty çişirilen gaýyşlardan birneme gymmat bolup bilse-de, wagt tygşytlaýjy we howpsuzlyk peýdalary uzak möhletde tygşytly saýlap biler.

Ylalaşyk:Awtomatiki daňylýan gaýyşlar köplenç pudagyň howpsuzlyk standartlaryna laýyk gelmek ýa-da ondan ýokary geçmek, düzgünleriň berjaý edilmegini üpjün etmek we ýerine ýetirmedikler üçin jerime ýa-da jerime töwekgelçiligini azaltmak üçin döredilýär.

Umuman aýdanyňda, awtomatiki daňylýan gaýyşlar tranzit wagtynda ýükleri we beýleki zatlary üpjün etmek üçin köpugurly, çydamly we täsirli çözgütdir.Olaryň awtomatiki dartyş mehanizmi, ergonomiki dizaýny we howpsuzlyk aýratynlyklary olary köp programmalar üçin ideal saýlamaga öwürýär.

公司 介绍
TE} GH @ VEVJ} 9EN @ L @ `~ LHOI

  • Öňki:
  • Indiki: