Adingük ýüklemek çözgütleri

Ningbo Jiulong International Co., Ltd.önümçiligi we söwdany birleşdirýän professional ýük gözegçilik kompaniýasydyr.Önümler, göteriji enjamlar, bazar enjamlary, demir ýol we ýük awtoulaglarynyň bölekleri2000 önüm, 20-si milli patent aldy.30 ýyllyk ösüşden soň, kompaniýamyz has köp bilen durnukly söwda gatnaşyklaryny ýola goýdy150 müşderibütin dünýäde.Esasy eksport sebitleri ABŞ, Germaniýa, Angliýa, Fransiýa we Meksika bolup, biz köp müşderi bilen has köp hyzmatdaşlyk etdik.20 ýyl.

微 信 图片 _20210520104914
1122 (1)

Häzirki wagtda kompaniýanyň has köp zady bar100 toplum ösen mehaniki gaýtadan işlemek we synag enjamlaryndan we el bilen güýçlendirijiler, dartyjylar, dürli enjam gurallary we tirkeg esbaplary üçin doly synag prosesi bar.

Hyzmat toparymyzda has köp zat bar40 adamlar.Satuwdan öň önüm satyn almaga kömek etmekden başlap, satuwdan soň ulanyş meseleleriňizi çözmek üçin hyzmatlarymyzyň gymmatyny doly görkezýäris.

Ulagdaňylýan gaýyşlar we zynjyr baglaýjy dizaýn edýäris we ösdürýäris, ýük awtoulaglarynda, tirkeg daşamakda we ş.m.

Uly we köp mukdarda haryt daşamak zerur bolsa, tekiz ýük awtoulagyny saýlamaly.Bu wagt bu harytlaryň ýykylmazlygy üçin nädip düzetmelidigi gaty möhümdir.Biziň kompaniýamyz, ulag wagtynda durnukly saklaýan gurallary öndürýär.

GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

Ulag ülňüleri we düzgünleri, harytlaryň howpsuz daşalmagyny üpjün etmek üçin ýük daşaýarka daňylýan gaýyşlary ýa-da beýleki berkitme enjamlaryny ulanmagy talap edýär.Baglanan gaýyşlar harytlaryň daşalýan mahaly ýük awtoulagyna pugta berkidilmegini üpjün edip biler we ýük hereketi sebäpli bolup biljek betbagtçylyklary azaldyp biler.ýüküň düşmegi ýa-da egilmegi ýaly.

Dürli ýük we transport usullary dürli baglama gaýyşlaryny talap edip biler.Biziň kompaniýamyz bardaňylýan gaýyşlar, awtomatiki daňylýan gaýyşlar, çeňňek gaýyşlarwe saýlamaly beýleki modeller.Degişli gaýyşlary saýlap bilersiňiz.

Içki Wan gaýyşlary - Baharyň “E” klipi bilen Ratçet

daňylýan gaýyş

x4

awtomatiki daňmak kemeri

09 3 ”Flat Hook Winch gaýyş gurnama-

çeňňek gaýyş

Resmi ulanmazdan ozal, bu daňylýan gaýyşlaryň bitewiligini weýüküň agramy gaýyşlaryň çydamly çäginde.Uly ýükleri berkitmek üçin, poliester süýümli materialdan ýasalan we agramyna çydap bilýän adaty ratchet baglaýjy gaýyşlary saýlap bilersiňiz.3-5 tonna.

18- AU standart Ratchet galstuk poliester çalyşma gaýyşlary 9m, LC 3000kg
/ daňmak /

Ulanylanda galstuk guşagyny ýüküň daşyna dolamaly.Galstuk kemeriniň ýüküň ýokarky, orta we aşaky böleklerine aýlanýandygyna göz ýetiriň.Truckük awtoulagynyň kesgitlenen nokadyna birikdirmek üçin berkidiji halkany ulanyň.Düzediş halkasynyň stili bolup bilertekiz çeňňek, S çeňňek ýa-da bahar çeňňegiwe ş.m.
Tekiz ýük awtoulaglary bilen daşalýan uly harytlar üçin ulanmak maslahat berilýärköp sanly gaýyşwekesişharytlaryň pugta berkidilmegini we daşalýan wagtynda howpsuzlygy üpjün etmegini üpjün etmek.

25 “S” çeňňekler bilen baglanyşyk aňsat
10 3 ”Tekiz çeňňekler bilen standart raket

Zynjyr baglaýjylary

Daşalýan zatlar uly we düzeltmek kyn bolanda, biziňkini saýlap bilersiňizzynjyr baglaýjylarybaglamak we düzeltmek üçin.Baglaýjy gaýyşlar, adatça, neýlondan ýa-da poliesterden ýasalýar we harytlary goramak we ulag wagtynda titremeginiň ýa-da gaçmagynyň öňüni almak üçin ulanylýar weýük göteriji baglaýjylarköplenç daşaýarka süýşmeginiň ýa-da egilmeginiň öňüni almak üçin metal zynjyrlardan we degişli birleşdiriji enjamlardan durýar.

81s1lF4cegL._SL1500_

G70 CHAIN

43 G43 链条 (1)

G43 CHAIN

Olaryň arasyndaG70 leňňer zynjyryagramyny göterip biler2200-den 13,000 funt dürli ululyklara we uzynlyklara görä.Ululyk talaplary ýa-da göterip boljak agramyňyz barada bize habar berip bilersiňiz, ýük daşamagyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin size laýyk gelýän zynjyr baglaýjyny düzüp bileris.

IMG_2411

Uly harytlary ýük awtoulaglary bilen daşaýarka, zerur berkidiji gaýyşlardan we zynjyr baglaýjy gaýyşlardan başga-da, köp sanly ajaýyp esbaplar hem zerur.çybyklar, trailer,burç goragçylarywe ş.m. Dürli agramly we göwrümli harytlary daşamak üçin amatly dürli ululyklardan we stillerden saýlaň.

Webbing Ratchet Buckle

Şeýle hem, köp ýükli çydamly bolmak üçin kompaniýamyzyň gözleg we barlag topary tarapyndan düzülen we sazlanan köpugurly gural bolan webbing ratchet bukjasyny maslahat berýäris.5500 kg.

Tutga ýokary hilli plastmassadan ýasalýar, bu agyr ýüklerde ýa-da daşky gurşawyň agyr şertlerinde ulanylanda-da, çeňňegiň togunynyň ömrüni ep-esli üpjün edýär.Diňe material saýlamasy ajaýyp bolmak bilen çäklenmän, şekil dizaýny taýdan-da has köp derejede gowulaşan güýji üpjün edýäris.Operatoryň energiýasyny tygşytlaýar, şeýle hem ähli transport prosesinde harytlaryň gowşamazlygyny üpjün etmek üçin takyk artdyrylmagyny gazanyp biler.

Bu çybykIni 2 dýuýmwe adaty ululykdaky gaýyşlara laýyk gelýär we agyr ýük daşamakda, enjamlary üpjün etmekde we enjamlary gurnamakda hem ulanylyp bilner.Elbetde, size beýleki ululykdaky çelekler gerek bolsa, talaplaryňyzy e-poçta iberip bilersiňiz, biz hünärmenleri üpjün ederisýöriteleşdirilen hyzmatlarhas köp müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin.

JL9902B

Bellik:Tutga ýokary hilli plastmassadan ýasalanlygy sebäpli, belli bir derejede agyr howa garşy durup bilýär, ýöne hyzmat möhletini we öndürijiligini dowam etdirmek üçin aşa temperaturada ýa-da aşa şertlerde uzak wagtlap saklamak maslahat berilmeýär!

 Trailer Winch

Awtoulag tirkeg ýükleýiş prosesinde hem möhüm rol oýnaýar.Çeňňek galstuklary berkitmek ýa-da daşy berkitmek arkaly ýükleri tirkegde üpjün edýär, şeýlelik bilen durnuksyz galar we daşalýan mahaly tötänleýin sarsmaz.

Süýşmekgoşa L görnüşli tirkeg çeňňegiKompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen, agyr şertlerde-de çydamlylygy we hyzmat möhletini üpjün etmek üçin agyr polat gurluşyny ulanýar.

Biziň dizaýn eden tirkeg çeňňegiň giňligi4 dýuým.Giňligi dizaýny, daňylýan kemerdäki dartgynlygy paýlamaga kömek edýär, ýüküň howpsuzlygyny üpjün etmek bilen baglaýjy kemeriň ýük göterijilik ukybyny ýokarlandyrýar.

Mundan başga-da, goşa L görnüşindäki süýşýän şkaf, adaty L görnüşli relslere laýyk gelýär.L görnüşindäki relslerden aňsatlyk bilen gurlup ýa-da aýrylyp bilner, bu dürli ulaglara ýa-da tirkeglere ýüküň ygtybarlylygyny üpjün eder.

x3

Maslahat:Käbir tirkeg şkaflary götermek amallaryna kömek etmek üçin hem ulanylyp bilner.Çeňňegiň çekip bolýan we çekip bolýan funksiýalary ýükleri ýa-da enjamlary götermek ýa-da düşürmek üçin ulanylyp bilner.Şeýle hem, kompaniýamyz dürli ululykdaky ýöriteleşdirilen çeňňekleri üpjün edýär.Talaplaryňyzy e-poçta iberip bilersiňiz, biz siziň bilen habarlaşarys24 sagadyň dowamynda.

Burç goragçylary

Plastiki burç goragçysykartonlaryň, gutularyň we beýleki gaplaýyş materiallarynyň burçlaryny işlemek, saklamak we daşamak wagtynda zeperlerden goramak üçin niýetlenendir.Kompaniýamyzyň burç goragçylary ýokary hilli plastmassa ýa-da PVX materiallardan ýasalýar, ulag berkligine çydamly we berk.Mundan başga-da, olary gurmak aňsat we adatça dürli gaplaýyş materiallary bilen ulanylmaly.Plastmassa materiallary gaty köp ulanylsa-da agramy azaldyp biler.Ulag çykdajylaryny artdyrmaz.

Dürli gaplaýyş materiallary we görnüşi we göwrümi boýunça tapawutlar sebäpli, plastmassa burç goragçylaryny saýlanyňyzda tapawutlar bar.Kompaniýamyz diňe bir kesgitli stiller we ululyklar bilen çäklenmän, ýöriteleşdirilen hyzmatlary hem goldaýar.Specificörite zerurlyklaryňyzy (ululygy, standarty, materialy we ş.m.) kesgitläp bilersiňiz, ony e-poçta iberiň, size hyzmat etmek üçin hünärmen dizaýn we gözleg toparymyz bar.

x6
x2
X6

Gözleg we ýük daşamak enjamlaryny öndürmekde ýöriteleşen senagat we söwda kärhanasy hökmünde Jiulongyň öz gözleg we dizaýn topary bar, şol sanda20 inersener,4 tehniki direktor, we5 uly inersener.Has köp müşderiniň islegini kanagatlandyrmak üçin täzelikleri we gözlegleri dowam etdirýärler.

1122 (4)