GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞ & WINCH BAR

Web winchtekiz çeňňek hökmünde hem bellidir, tekiz tirkegde ýa-da şuňa meňzeş ulaglarda ýükleri üpjün etmek üçin ulanylýan enjam.Adatça, ýüküň daşyny gurşap almak we ýerinde berkitmek üçin ulanylýan berkitme mehanizminden we uzynlygy ýa-da gaýyşdan ybaratdyr.Web şkaflar, enjamlar, tehnika we gurluşyk materiallary ýaly köp sanly ýükleri üpjün etmek üçin ulanylyp bilner.Olar köplenç transport we gurluşyk pudaklarynda, şeýle hem agyr ýa-da uly zatlary daşamaly adamlar tarapyndan şahsy peýdalanmak üçin ulanylýar.Webükleriň we ulagyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin web şkaflaryny dogry ulanmak we hyzmat etmek zerurdyr.

 

Winç barçeňňek gaýyşlaryny ýa-da zynjyrlaryny berkitmek ýa-da gowşatmak üçin ulanylýan uzyn, göni metal çyzgydyr.Adatça, tekiz tirkeglerde ýa-da beýleki görnüşli ulaglarda ýük almak üçin transport we ýük daşaýyş pudaklarynda ulanylýar.Çeňňek barlary tekiz tirkegdäki çeňňegiň ýerine gabat gelmek üçin niýetlenendir we olar ýüküň howpsuzlygyny üpjün edýän gaýyşlary ýa-da zynjyrlary berkitmek ýa-da gowşatmak üçin ulanylýar.Çyzygyň çyzylan ujy oňa çeňňege siňdirmäge mümkinçilik berýär we uzyn tutawaç kemerleri berkitmek ýa-da gowşatmak üçin güýji üpjün edýär.Şeýle-de bolsa, çeňňek barlaryny ygtybarly we dogry ulanmak möhümdir, sebäbi nädogry ulanylsa howply bolup biler.Çeňňek çybygyny ulananyňyzda elmydama ellik we göz goragy ýaly gorag enjamlaryny geýiň we güýç ulanmazdan ozal çeňňegiň ygtybarly oturgyjyna göz ýetiriň.

12Indiki>>> Sahypa 1/2