OÜK BAR & CARGO BAR

Goük barlary: goük barlary, daşalýan mahaly ýüküň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin ulanylýan sazlanylýan barlardyr.Adatça polatdan ýa-da alýuminden ýasalýar we ýükleri ýerinde saklamak üçin ýeňil, ýöne güýçli bolmagy üçin niýetlenendir.Barsük barlary tirkeg diwarlarynyň ýa-da pollarynyň arasynda keseligine ýerleşdirilip, ýüküň hereket etmeginiň öňüni alýan ygtybarly päsgelçilik döretmek üçin berkidilýär.

 

Barük barlary: barsük barlary ýük barlaryna meňzeýär, sebäbi daşalýan mahaly ýükleri ýerinde saklamak üçin ulanylýan sazlanylýan barlar.Şeýle hem olar polatdan ýa-da alýuminden ýasalyp, tirkeg ýa-da ýük daşaýjynyň giňligine sazlamaga mümkinçilik berýän teleskop dizaýny bar.Barük barlary, adatça, ygtybarly ýük döretmek üçin ýük gaýyşlary ýa-da zynjyrlar bilen bilelikde ulanylýar.

 

“E-Track Load Bars”: “E-Track” ýük barlary tirkeglerde “E-track” ulgamlary bilen ulanmak üçin niýetlenendir.Elektron ýol, tirkeg diwarlaryna oturdylan we ýük gaýyşlaryny ýa-da ýük panellerini dakmaga mümkinçilik berýän gorizontal ýollaryň ulgamydyr.“E-track” ýük panellerinde “E-track” ulgamyna aňsatlyk bilen girizilmäge we ýerinde berkitmäge mümkinçilik berýän ýörite gutarnykly enjam bar.

 

Şöhle şöhleleri: Şöhleler, agyr ýükleriň agramyny goldamak üçin ulanylýan agyr ýük barlarydyr.Adatça polatdan ýasalýar we ýük göterijiligi 5000 funt-a çenli.Gorag şöhleleri tirkeg polunyň we potolokynyň arasynda dikligine ýerleşdirilip, ygtybarly ýük döretmek üçin berkidilýär.Adatça agaç, polat ýa-da beýleki agyr materiallary köpeltmek üçin ulanylýar.

 

Applicationörite programmaňyz üçin ýük çyzygynyň ýa-da ýük zolagynyň dogry görnüşini saýlamak, ýüküňiziň ulag wagtynda ygtybarly üpjün edilmegi üçin möhümdir.Şeýle hem ýük barlaryňyzy ýa-da ýük barlaryňyzy könelmegiň ýa-da zeper ýetmegiň alamatlaryny yzygiderli barlamak we zerur bolsa çalyşmak möhümdir.Dogry enjamlary ulanmak we degişli howpsuzlyk proseduralaryny ýerine ýetirmek bilen, önümleriňiziň howpsuzdygyny bilip, rahatlyk bilen daşap bilersiňiz.