Kompaniýanyň medeniýeti

topary

Toparymyz

Häzirki wagtda kompaniýamyzda 40-dan gowrak işgär bar.Toparymyz elmydama öň hatarda durýar we söweşmäge we köp işlemäge het edip bilýän ajaýyp topar.Biri-birinden öwrenýärler, birek-birege kömek edýärler, birleşýärler we söýýärler, kompaniýa tarapyndan bellenen satuw meselelerini berk ýerine ýetirýärler, müşderiniň bahasyna ünsi jemleýärler we Jiulong bitewilik, hyjuw, optimizm, yhlas, täzelik we netijelilik ruhuny ajaýyp şöhlelendirýärler.Has uly şöhrat döredip we kompaniýanyň "üç, üç, dört" on ýyllyk strategiki meýilnamasyny gysga wagtda durmuşa geçirip biljekdigine ynanýaryn.

Hyzmatdaşlygyň güýji uludyr we üstünlikli hyzmatdaşlygyň diňe bir bitewi maksada eýe bolman, eýsem özüňi pida etmek ruhy hem bolmalydyr.Her kimde janyny aýaman ruh, hyzmatdaşlyk ruhy we toparyň güýji bar bolsa, dünýä nähili ajaýyp bolar!

Gymmatlygymyz

Müşderiniň bahasyna üns beriň

Dogruçyllyk bütewiligi höwes optimizmi

Bagyşlamak tutanýerlilik innowasiýa netijeliligi

Biziň wezipämiz

Sosial üpjünçilik Sensiýasynyň Awarenenisini ýokarlandyryň.Durmuş stilini üýtgediň.

Ingük daşamakda we götermekde 1-nji bolmak, goük daşaýan ulaglaryň howpsuzlygy boýunça dünýäde öňdebaryjy hünärmen bolmak.

Durmuşy has ýönekeý, has ygtybarly, has bagtly etmek üçin täze önümleri ösdüriň.

Elmydama ajaýyp we minnetdarlyk zehinlerini ösdüriň Society Jemgyýetimizi söýgi we post-energiýa bilen döretmek.

Adamlara bagt, howpsuzlyk we ynam getiriň, göterýän we ýenjýän önümimize esaslanýar.

Hemmämiziň, işgärlerimiziň şahsy arzuwlaryny amala aşyrmak üçin platformamyzy ulanyň.

kompaniýasy
dsvw
xvqwf
xzbwfqwf