25mm awtomatiki berkitme kemerleri daňýar

Gysga düşündiriş:

Reňk: Sary
Uzynlygy: 3,5 m
Giňligi: 25 mm
LC / BS: 320/640 daN
Ahyrky gurnama: S Hook
Önümiň agramy: 1 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

x4
Ini 25mm
Uzynlyk 3,5 m
Ratçet Bakle 45 # polat + marganes polat
Güýç döwmek 640kgs
Gaýyş materialy 100% ýokary berklikli poliester ýüplük
Gaýyş reňki Sary ýa-da ýöriteleşdirilen reňk
Çeňňekler S Hook
Gaplamak PVC sumka ýa-da ýöriteleşdirilen
Eltip bermegiň wagty Goýumdan 30-60 gün soň

 

Awtomatiki dartyş: Adaty gaýyş gaýyşlaryndan tapawutlylykda, awtomatiki daňylýan gaýyşlar kemeri awtomatiki usulda ulanyp, ulanmagy has amatly edýän mehanizm bar.

Wagt tygşytlaýjy: Awtomatiki dartyş mehanizmi bilen, ulanyjylar kemeriň dartyş güýjüni el bilen sazlamazdan wagt tygşytlap, ýokary sesli programmalar üçin ideal edip bilerler.

Amatly dizaýn: Awtomatiki daňylýan gaýyşlaryň süýşmeýän tutawajy, esasanam uzak wagtlap ulanmagy has amatly edýär.

Köpdürlüligi: Truckük awtoulaglarynda we tirkeglerde ýükleri üpjün etmek we üstaşyr wagtynda zatlary ýerinde saklamak ýaly birnäçe programma üçin amatly.

Howpsuzlyk: Awtomatiki daňylýan gaýyşlar, ýüküň deň paýlanmagyny we ygtybarly saklanmagyny üpjün edip, heläkçilik ýa-da şikes ýetmek howpuny azaldyp, howpsuzlygy ýokarlandyryp biler.

Çydamlylyk: Awtomatiki daňylýan gaýyşlar köplenç ýokary hilli materiallardan ýasalýar, olary könelmäge we ýyrtylmaga has çydamly edýär we ömrüni uzaldýar.

Çeýeligi: Dürli uzynlyklar we güýçler bilen gelýär, olary dürli programmalar üçin amatly edýär.

Howa çydamly: Awtomatiki daňylýan gaýyşlar howa çydamly, daşky gurşawda ulanmak üçin amatly bolar ýaly döredildi.

Çykdajyly: Adaty çybyk gaýyşlaryndan has gymmat bolsa-da, wagt tygşytlaýjy we howpsuzlyk peýdalary uzak möhletde olary tygşytly saýlamaga öwürýär.

Ylalaşyk: Awtomatiki daňylýan gaýyşlar, düzgünleriň berjaý edilmegini üpjün etmek we jerime ýa-da jerime töwekgelçiligini azaltmak üçin senagat howpsuzlygy standartlaryna laýyk gelmek ýa-da ondan ýokary geçmek üçin niýetlenendir.

Gysgaça aýtsak, awtomatiki daňylýan gaýyşlar tranzit wagtynda ýükleri üpjün etmek üçin wagt tygşytlaýan, ygtybarly we çydamly çözgüt hödürleýär.Olarda awtomatiki dartyş mehanizmi, amatly dizaýn bar we köptaraply, howa çydamly we tygşytly.

公司 介绍
TE} GH @ VEVJ} 9EN @ L @ `~ LHOI

Awtomatiki berkitme kemerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, zawodymyz bilen ýokary hilli önümleri satyn almak ýa-da lomaý satmak üçin hoş geldiňiz.Biz Hytaýda öňdebaryjy öndürijileriň we üpjün edijileriň biri.Size ajaýyp hyzmat bereris.


  • Öňki:
  • Indiki: