Gidrawlik 6 tonna kebşirlenen awtoulag göteriji çüýşe gap gural

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Awtoulag hyzmatynyň görnüşi awtobus, Wan, sport enjamlary, awtoulag, tirkeg
Material garyndy polat
Capacük kuwwaty: 2 tonna
Reňk: gök
Harytlaryň agramy: 4,6 funt

f2
f3
f4

Göwrümi: 2 tonna gidrawlik jakyň kuwwaty (4400 litr).Iň pes we iň ýokary göteriji beýiklikler degişlilikde 7 "we 13.3".Boý üýtgeýjisi: 2 ". Liftiň beýikligi: 4.4".Ölçegi: 4,6 funt.2 tonnalyk jak, awtoulaglar, ulaglar, awtoulaglar, wokzal wagonlary, ykjam ýolagçy awtoulaglary we ş.m. ýaly dürli ulaglar bilen işleýär, awtoulag magistralynda daşamak we saklamak ýönekeý

Geýmäge çydamly kebşirleme çarçuwasy: Jak güýçli, uzak möhletli we ýagyň syzmagynyň öňüni alýan galyň damjadan ýasalan polat kebşirleýiş gurluşyny ulanýar.Ulag ulagynyň daşky boýagy poslama we ýaga çydamlydyr.arassalamak üçin ýönekeý

howpsuzlyk klapan: Her jakda howpsuzlyk synagy bar.Içindäki ýag aýlawy we howpsuzlyk klapany, aşa ýüklenende jakyň gidrawlik ulgamyny awtomatiki goraýar.Sizi howpsuz saklaň we gyzyl çüýşäni zyýandan goraň.Nasos tutawajy aňsatlyk bilen ýokarlanýar we rahatlyk bilen peselýär.

Durnukly ýokarky kontakt üstü adjust Düzülip bilinýän jakyň ýokarky kontakt üstü gysgyç ýaly şekillendirilip, jak bilen kontakt nokadynyň arasyndaky sürtülmäni gowulandyrýar we güýçli süýşmek garşylygy we durnuklylygy bar.Gerekli goçuň beýikligini giňeltmek üçin sazlanyp bilinýän nurbat hem ulanylyp bilner.Howpsuzlygyňyzy üpjün etmek üçin “Jack Stand” ulanyň.

Işleýiş görkezmesi:

1. Işlemezden ozal, ýüküň agramyna baha beriň.Jekiň bahalandyrylan ýükünden artykmaç ýüklemäň.

2.Grawitasiýa merkezine görä hereket nokadyny saýlaň, zerur bolsa jagy gaty ýere goýuň.Amal wagtynda titremezlik ýa-da ýykylmazlyk üçin gaty tagta ýerleşdiriň.

3. Jaklary işletmezden ozal, tutawajyň kesilen ujuny goýberiş klapanyna salyň.Goýberilýän klapan ýapylýança işleýän tutawajyny dok bilen paýlaň.Vanany gysmaň.

4. Işleýiş tutawajyny jübüsine salyň we goç tutawajyň ýokary we aşak hereketi bilen yzygiderli ýokarlanýar we ýük göterilýär.Goç zerur beýiklige ýetende ýokarlanmagyny bes eder.

5. Goç goýberiji klapany basyp aşak düşüriň.Kesilen ujy bilen sagat tersine, ony haýallaşdyrýar.ýük ulanylanda.ýa-da betbagtçylyklar bolup biler.

6. Şol bir wagtyň özünde birden köp jak ulanylanda.Dürli jaklary deň ýük bilen deň tizlikde işletmek möhümdir Otherwiseogsam, ähli guralyň ýykylmagy howpy bar.

7. 27Fto 113F-den daşky gurşaw temperaturasynda maşyn ýagyny (GB443-84) N15 Daşky gurşaw temperaturasynda ulanyň.4F-den 27F-e çenli sintetiki süýüm ýagyny (GB442-64) ulanyň.Çukurlarda ýeterlik süzülen gidrotehniki ýag saklanmalydyr.Otherwiseogsam, bahalandyrylan belentlige ýetip bolmaz.

8. Operasiýa wagtynda güýçli zarbalardan gaça durmaly.

9. Ulanyjy operasiýa insuriýasyna laýyklykda jakany dogry işlemeli.Jekde käbir hil meselesi bar bolsa, ony işledip bolmaz.

Önümçilik prosesi

lc (1)

Gaplamak we ibermek

FOB porty:Ningbo
Gurşun wagty:45 gün töweregi
Eksport kartonynyň birlikleri:özleşdirilen

Töleg we eltip bermek:
Töleg usuly:Advance TT, T / T, Western Union, PayPal, L / C ..
Eltip bermegiň maglumatlary:Sargydy tassyklandan 45 gün soň


  • Öňki:
  • Indiki: